ĮGYVENDINTI AR  ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI ĮSISAVINANT EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠAS

Saulės fotovoltinė elektrinė, Šilalės rajono Kvėdarnos darželyje "Saulutė"

Projekto tikslas - bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

Bendra saulės elektrinės galia 36,73 kW. 

Bendra projekto vertė 46938.00 Eur.

 Atnaujinta 2020-03-10

Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas

Šilalės Kvėdarnos darželis „Saulutė“ kartu su kitais 6 Lietuvos darželiais pradėjo įgyvendinti naują iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

Uždavinys – naujų ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas veiklą tobulinančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Didėjant visuomenės sąmoningumui ir supratimui apie lavinimosi gamtoje svarbą, Lietuvoje populiarėja lauko darželiai. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų buvimas lauke ištisus metus daro teigiamą įtaką jų raidai ir mokymuisi. Taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai ne mažiau svarbūs ir tiriamieji bei kūrybinio mąstymo gebėjimai. Siekiant įdiegti vaikams sveikos gyvensenos principus bei skatinti jų tiriamuosius bei kūrybinio mąstymo gebėjimus, projekto veikloje dalyvaujančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatoma įdiegti naujus ugdymo metodus, pagrįstus JAV metodika „Pre-K for All’s”, kuri ikimokykliniame ugdyme sėkmingai integruoja tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM), kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus. Projekto metu bus parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų tiriamųjų bei kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymo, integruojant STEAM metodus, kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus metodinė medžiaga. Veiklą tobulinančių mokyklų ikimokyklinio ugdymo pedagogai su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis bus supažindinti mokymų metu. Vėliau su konsultato-praktiko bei konsultuojančios mokyklos pagalba pedagogai praktiškai įgyvendins metodinėje medžiagoje pateiktas metodines rekomendacijas, koreguos mokyklų veiklos tobulinimo veiksmų planus, atnaujins ugdymo turinį pagal konkrečios mokyklos poreikius. Veiklą tobulinančių mokyklų pedagogai mokysis, kaip STEAM metodus,  kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus taikyti ikimokyklinio ugdymo procese.

Projekto įgyvendinimo dėka naują ugdymo proceso organizavimo modelį įdiegs bei ugdymo turinį atnaujins 6 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, mokymuose dalyvaus 36 švietimo darbuotojai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai specialieji pedagogai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (2019–2021 m.).

Projekto biudžetas – 117.658,03 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

 Atnaujinta 2020-03-10

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų  mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje.

 Atnaujinta 2019-03-10

 

„Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių patalpų modernizavimas – patalpų ir įrangos atnaujinimas“

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2009 m. priėmė sprendimą  „Dėl leidimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai rengti ir teikti paraišką“. Šis sprendimas leido Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai rengti paraišką pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti bei paskelbus kvietimą teikti paraišką.

Gavus kvietimą ir 2010 m. vasario 25 d. pateikus parengtą projekto „Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių patalpų modernizavimas – patalpų ir įrangos atnaujinimas“  paraišką Všį Centrinei projektų valdymo agentūrai, buvo gautas projekto finansavimas. Bendra projekto vertė 454.922,00 Lt, iš jų 386.683,00 Lt ES struktūrinių fondų lėšos, pareiškėjo lėšos - 68.239,00

Projektas orientuotas į dvi tikslines grupes: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojus bei grupes lankančius vaikus. 

Pagal šį projektą renovuotos Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklimio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos: pakeisti grindų dangą, perdažyti sienas, sumontuoti akustines pakabinamas lubas, pakeisti šviestuvus, renovuoti patalpų elektros instaliaciją, suremontuoti sanitarinius mazgus, pakeisti dalį radiatorių, nupirkti ugdomosios aplinkos baldų, įrengti metodinį kabinetą, aprūpintą kompiuterine technika, skirtą auklėtojų metodinei veiklai

Įgyvendinus projektą  užtikrintos geros bei patrauklios darbo, ugdymo ir ugdymosi sąlygos.

Atnaujinta 2015-02-18 

Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pastato rekonstravimas

 Šilalės rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugpjūčio 6 d.  priėmė sprendimą  „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šiilalės r Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai". Šis sprendimas leido rengti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ finansinei paramai gauti bei paskelbus kvietimą teikti paraišką.

Projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, modernizuojant energetikos sistemas bei renovuojant P. Liatuko pradinės mokyklos pastatą. Tokiu būdu bus užtikrintas energijos išteklių naudojimo efektyvumas bei paslaugų teikimo ir darbo kokybė.

Projektui skirtos lėšos:

1.  ES - 1.207.611,00 Lt.

2. Savivaldybės  - 207.032,18 Lt.

Projekto metu buvo: pakeisti langai (195 kv.m) ir durys (26 kv.m), apšiltinti pastato išorės atitvarai (2186 kv.m) ir stogo perdanga (1443 kv.m), rekonstruota pastato šildymo sistema, rekonstruota pastato elektros instaliacija, šilto ir šalto vandens sistemos.

Projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas.
Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų; (Skaičius) - 1
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos; (GWh) - 0,29
Pasiekti rezultatai
Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų; (Skaičius) - 1
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos; (GWh) - 0,37

Atnaujinta 2015-02-18