Vaiko gerovės komisija

Darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu:

 • komisija atlieka tyrimus, veda specialiųjų poreikių ugdytinių apskaitą;
 • aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais;
 • siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą;
 • pataria, nukreipia ir domisi, kaip specialiųjų poreikių ugdytiniai dalyvauja įvairioje veikloje, renginiuose;
 • sistemingai domisi spec. poreikių ugdytinių gyvenimo ir ugdymosi sąlygomis;
 • kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą;
 •   logopedinės pratybos vedamos  pagal parengtą planą;
 • logopedinių pratybų metu koreguojama netaisyklinga ugdytinių tartis.

Atnaujinta 2019-09-20 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Lina Ivanauskaitė-Bertašienė tel.  (8 449) 55188

Dirba:

Pirmadieniais     10.00–14.00    

Antradieniais     -

Trečiadieniais     -

Ketvirtadienis  11.00–16.00     

Penktadieniais   -        

 

Veiklos turinys

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais darželyje dirbančiais specialistais.

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą bei psichologinį ir fizinį smurtą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

4. Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę, vadovauja darželio Pagalbos teikimui.

7. Kartu su darželio personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį informacinį darbą.

8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

11. Atstovauja ir gina vaikų teises darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

12. Kartu su darželio pedagogais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

13. Esant reikalui lanko vaikus jų namuose.

14. Socialinio pedagogo pareigos:

      14.1. įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;

      14.2. pasirinkti efektyvius darbo metodus;

       14.3. planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;

        14.4. kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

       14.5. sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;

        14.6. informuoti darželio administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

           14.7. atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;

           14.8. konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus;

           14.9. atlikti darbus, susijusius su mokinių nemokamu maitinimu:

                        14.9.1.pildyti nemokamo maitinimo internetinį žurnalą;

                        14.9.2. laiku atsiskaityti su darželio buhalteriu;

                        14.9.3. laiku informuoti administraciją apie problemas, organizuojant vaikų nemokamą maitinimą;

                         14.9.4. darželio direktoriui pateikia rekomenduojamų mokinių sąrašą, kuriems reikalingi pusryčiai, pagal Šilalės savivaldybės nustatytą tvarką.

Atnaujinta 2020-09-23 

Logopedė

Stefanija Petrošienė tel.  (8 449) 55188

Dirba 

Pirmadieniais               -

Antradieniais        8.15–16.40

Trečiadieniais       8.20–16.40       

Ketvirtadieniais    8.15–16.35   

Penktadieniais     8.20–13.10    

 

Veiklos turinys:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus darželyje;
 2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti darželio vadovui, o jam sąrašą patvirtinus, pateikia vaiko gerovės komisijai;
 3. Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologines tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jr pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. Sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 5. Rengia savo veiklos ataskaitas;
 6. Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 7. Padeda pedagogams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 8. Padeda pedagogams rengti ugdytinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 9. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus\ ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais;
 10. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 12. Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 13. Taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 14. Šviečia darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 15. Formuoja darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

 

 Atnaujinta 2019-09-18 

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė

Giedrė Fasci mob. 864823280

Dirba

Pirmadieniais     8.00–12.00

Antradieniais           -

Trečiadieniais         -

Ketvirtadieniais      -

Penktadieniais       - 

Veiklos turinys

Organizuoja ir įgyvendina darželyje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 • Organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą darželyje.
 • Inicijuoja darželio sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos rengiant.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas pedagogams,   tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius vaikų sveikatos tikrinimus ir ją analizuoja.
 • Teikia pasiūlymus Biurui ir darželio administracijai, bendruomenei dėl sveikatos priežiūros darželyje organizavimo (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 • Konsultuoja darželio bendruomenę dėl sveikatos priežiūros plano rengimo ir teikia informaciją, reikalingą ataskaitos rengimui.
 • Formuoja ugdymosi aplinką pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus:
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas darželio administracijai, pedagogams, vaikų tėvams (globėjams):
 • Asmens higienos įgūdžių ugdymas;
 • Ugdytinių sveikos gyvensenos ir socialinių gebėjimų ugdymas;
 • Ugdytinių sveikos mitybos įgūdžių formavimas;
 • Ugdytinių pervargimo profilaktika ir rekomendacijos poilsio režimui;
 • Fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija;
 • Informavimas ir konsultavimas kitais sveikatos išsaugojimo klausimais. Suteikia pirmąją pagalbą.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas darželio administracijai, pedagogams, vaikų tėvams (globėjams):
 • Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones. Iškilus susirgimų užkrečiamosiomis ligomis pavojui ar jiems atsiradus, vykdo priešepidemines priemones.
 • Įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą nedelsiant apie tai praneša darželio direktoriui ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie ugdytinių sveiktos būklę tretiesiems asmenims.
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais. Kasmet iki gruodžio 15 d. Biurui pateikia informaciją apie moksleivių sveikatą pagal privalomas statistinės ataskaitos formos  „Administracinės teritorijos metų higienos būklės įvertinimas" Nr. 6-1 (sveikata), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-16, 10 lentelė.
 • Kasmet iki gruodžio 15 d. pateikia Biurui informaciją apie sveikatos priežiūrą darželyje pagal Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005-01-05 įsakymo Nr. V-3-1 priedą.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-111 patvirtintos formos Nr. 41-1 Sveikatos ugdymo ir mokymo metinė ataskaita pateikiama iki gruodžio 15 d.
 • Kasmet iki gruodžio 15 dienos pateikia parengtą individualų metinį veiklos planą.
 • Kas mėnesį teikia Biuro direktoriui ataskaitą apie individualaus plano įvykdymą.
 • Kas mėnesį teikia Biuro direktoriui kito mėnesio detalųjį veiklos planą.
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus.
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

 Atnaujinta 2023-03-22